Avis

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA VOZIDLA

PREDPÍSANÉ INTERVALY ÚDRŽBY VOZIDIEL

Spravidla bývajú tieto intervaly spracované v servisnej knižke vozidla (v niektorých prípadoch v návode na obsluhu). Časová náročnosť pravidelných prehliadok je zvyčajne niekoľko hodín.

Predpísané intervaly musia byť z dôvodu správnej funkcie vozidla a tiež možnosti uplatnenia prípadnej záruky a neskôr aj kulancie (príspevku výrobcu na uhradenie nákladov spojených s opravou po uplynutí záručnej doby) bezpodmienečne dodržané. Povolená tolerancia je plus/mínus 1000 km. Pokiaľ nebudú podmienky výrobcu dodržané a nebude možné uplatniť nárok na záruku, resp. kulanciu, budú prípadné takto vzniknuté náklady pre AVIS Lease jednorázovo prefaktúrované ako plus náklady z dôvodu nesprávneho užívania vozidla.

Všetky servisné úkony musia byť vykonané len v autorizovanej servisnej sieti príslušnej značky.

OBJEDNANIE PRAVIDELNEJ ÚDRŽBY

S dostatočným predstihom je potrebné dohodnúť si u vybraného autorizovaného servisu termín a čas pristavenia vozidla do servisu. Dohodnutý termín je potrebné dodržať, aby sa minimalizovala možnosť vzniku neskorších nedorozumení.

V prípade, že klient požaduje Pick-up servis, AVIS Lease dohodne s autorizovaným servisom alebo iným zmluvným partnerom kontaktnú osobu, na ktorú sa klient v prípade potreby bude obracať. Táto kontaktná osoba potom zariadi vyzdvihnutie vozidla na adrese klienta (prípadne pristavenie náhradného vozidla), vykonanie požadovaného servisného úkonu a následného pristavenia vozidla späť na adresu klienta (prípadne vyzdvihnutie náhradného vozidla). Ak nie je medzi nájomcom a prenajímateľom iná dohoda, náklady spojené s Pick-up servisom, ktoré nie sú riešené rámcovou zmluvou, budú jednorázovo prefaktúrované.

Pri vozidlách, ktoré sú vybavené dodatočne namontovaným elektronickým zabezpečovacím zariadením, je potrebné pri každej pravidelnej prehliadke objednať aj kontrolu správnej funkcie daného zariadenia.

ODOVZDANIE VOZIDLA DO SERVISU

Pri odovzdaní vozidla do servisu je potrebné v servise vyplniť formulár „Zákazkový list" a servisnú knižku vozidla (vypíše prijímací technik). Pri vypisovaní zákazky je povinnosťou servisu stanoviť predpokladanú cenu servisného úkonu a termín jeho dokončenia. Tento termín, vrátane ceny, musí byť jasne uvedený na zákazkovom liste, pričom jeho kópiu obdrží užívateľ vozidla. Servis následne kontaktuje AVIS Lease a vyžiada si súhlas k vykonaniu predmetného úkonu. Schválenie spolu s číslom klienta zapíše do zákazkového listu.

VYZDVIHNUTIE VOZIDLA ZO SERVISU

Vyzdvihnutie vozidla je potrebné uskutočniť v termíne stanovenom na zákazkovom liste, resp. na základe dohody s prijímacím technikom. V prípade nedodržania stanoveného termínu dokončenia servisných prác bez adekvátneho opodstatnenia (skrytá vada a pod.) je nutné kontaktovať AVIS Lease. Pri preberaní vozidla je nutné skontrolovať vykonané servisné úkony a zápis v servisnej knižke. Následne servis zákazku uzavrie, vypracuje faktúru a tu spoločne s prílohami (zákazkový list, záznamy o príslušných úkonoch a zásahoch do vozidla) zašle do AVIS Lease.

Feedback

Opýtajte sa nás na akúkoľvek otázku na ktorú neviete nájsť odpoveď, Ask Avis.

Opýtajte sa teraz

Ak máte akúkoľvek pripomienku, skúsenosť s nami, s AVISom, či pozitívnu alebo negatívnu, napíšte na Tell Avis

Povedzte nám

Ask Avis

Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť

Tell Avis

Pozitívna    Negatívna    Neutrálna   
Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť
Táto stránka využíva cookies, aby sme mohli pre Vás zabezpečiť najlepšiu skúsenosť, ktorú môžeme ponúknuť. Pre využitie všetkých funkcionalít musíte mať cookies povolené. (Cookies máte povolené.)