Avis

Novinky

Operatívny lízing a iné formy financovania

15.02.2012

1. Operatívny lízing
- 0% akontácia, vyrovnaný cashflow (rovnomerné splátky počas celej doby nájmu),
- flexibilná doba nájmu (1 až 5 rokov),
- nájomca nespláca celý automobil, len jeho „ekonomicky spotrebovanú" časť, ktorá predstavuje rozdiel medzi obstarávacou a trhovou zostatkovou hodnotou automobilu,
- zlúčenie administratívy (tj. obstarávacieho procesu, finančných služieb a starostlivosti o vozidlo) do jedinej mesačnej faktúry, ktorá predstavuje mimosúvahovú (to znamená nezaťažujúcu majetok) nákladovú položku,
- prenos veľkoodberateľských zliav prenajímateľa (nákup vozidla, poistenie, servisy) na nájomcu, to znamená, že integráciou diskontovaných služieb je možné užívať automobil, na ktorý pri iných druhoch financovania nemusia postačovať zdroje,
- za nastavenie rizikových položiek (zostatková hodnota automobilu, rozpočet na servis a opravy) zodpovedá prenajímateľ,
- zabezpečenie komplexnej starostlivosti o vozidlo:
• dane a diaľničné poplatky,
• komplexné poistenie (povinné zmluvné, havarijné, úrazové, poistenie batožiny, poistenie čelného skla...)
• technická starostlivosť (garančný a mimo garančný servis, bežný servis, riešenie náročných opráv)
• asistenčné služby
• zabezpečenie mobility prostredníctvom náhradných vozidiel
• monitoring vozidiel, kniha jázd...
• zabezpečenie palivových platobných kariet

- konformné ukončovanie nájmu v prípade mimoriadnych udalostí (totálna havária, odcudzenie vozidla), nájomca nie je odkázaný na finančné vysporiadenie vypracované prenajímateľom,
- plynulý prechod od ukončeného vozidla k novému (s nájomcom sú vedené konzultácie v dostatočný čas pred ukončením vozidla),
- konzultačný servis ohľadne výberu ekonomicky najvýhodnejších riešení (to znamená poradenstvo pri výbere konkrétnych automobilov pre rôzne kategórie zamestnancov, optimalizovanie doby nájmu pre konkrétny kilometrový nábeh, daňové konzultácie...)

2. Finančný lízing
- 20-50% akontácia, čiastočná stabilita cashflow,
- projekcia do súvahy nájomcu, to znamená - okrem iného - navýšenie koeficientu zadlženia spoločnosti. Uvedené je dôležité pri posudzovaní úverovateľnosti spoločnosti,
- minimálna doba odpisovania (tj. vedenia vozidla v majetku) tri roky,
- administratíva (prihlásenie na DIPZ, poistenie, úhrada poplatkov a daní), servis a údržba je v réžii nájomcu,
- v prípade mimoriadnej udalosti (totálna havária, odcudzenie vozidla) je poistné plnenie vinkulované v prospech lízingovej spoločnosti, ktorá si v prvom rade uspokojuje svoje vlastné nároky (ktoré nezriedka zahŕňajú úhradu ušlého zisku až do konca nájmu),

3. Úver, Autoúver a podobne
- projekcia úverového zaťaženia do súvahy nájomcu, viazanie disponibilných prostriedkov v činnostiach nesúvisiacich s produkčnou činnosťou,
- úver musí byť spravidla zabezpečený, nezabezpečený vychádza drahšie ako lízing
- administratíva, servis a údržba je plne v réžii nájomcu.

Feedback

Opýtajte sa nás na akúkoľvek otázku na ktorú neviete nájsť odpoveď, Ask Avis.

Opýtajte sa teraz

Ak máte akúkoľvek pripomienku, skúsenosť s nami, s AVISom, či pozitívnu alebo negatívnu, napíšte na Tell Avis

Povedzte nám

Ask Avis

Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť

Tell Avis

Pozitívna    Negatívna    Neutrálna   
Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť
Táto stránka využíva cookies, aby sme mohli pre Vás zabezpečiť najlepšiu skúsenosť, ktorú môžeme ponúknuť. Pre využitie všetkých funkcionalít musíte mať cookies povolené. (Cookies máte povolené.)