Avis

BALÍK SLUŽIEB

DIAĽNIČNÉ NÁLEPKY
Sú súčasťou kalkulácie operatívneho lízingu, to znamená zaistenie potrebných a vopred dohodnutých nálepiek zo strany AVIS Lease.

NÁHRADNÉ VOZIDLO
Nárok vzniká pri oprave vozidla dlhšej ako 24 hodín, resp. nemožnosti užívať motorové vozidlo, pričom toto nebolo spôsobené nájomcom. Súčasne však platí, že nájomca prednostne využije Assistance služby dodávateľa / výrobcu značky vozidla. V prípade, že je potrebné zabezpečiť za nepojazdné vozidlo náhradné, je potrebné aby užívateľ kontaktoval AVIS Lease. Náhradné vozidlo, ktoré AVIS Lease v prípade potreby zabezpečuje, bude rovnakej kategórie ako užívateľovo. Pokiaľ pre AVIS Lease zo zmluvy nevyplýva povinnosť zabezpečovať náhradné vozidlo, resp. klient oň požiada v prípadoch, kedy táto povinnosť priamo nezaväzuje AVIS Lease (ustanovenia nájomnej zmluvy) možno na základe písomnej požiadavky klienta túto službu jednorázovo zaistiť. Náklady takto vzniknuté budú potom jednorázovo prefaktúrované.

TANKOVACIE KARTY
Touto službou je možné získať bezhotovostné čerpanie PHM a tak isto i iných služieb spojených s prevádzkov vozidiel dostupných na čerpacích staniciach. Nie je nutné pri tom skladať akýkoľvek depozit či preddavok. Vybrať si je možné z partnerov AVIS Lease a to: EuroShell, OMV Routex a Slovnaft.

POISTENIE VOZIDIEL
Prostredníctvom AVIS Lease je zaistené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - platí v štátoch uvedených na zelenej karte a havarijné poistenie.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI - PZP
PZP sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve. Poistený má z PZP nárok, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastupovaním pri uplatňovaní uvedených nárokov a takisto ušlému zisku.

HAVARIJNÉ POISTENIE
Poistnou udalosťou je akákoľvek nepredvídaná a náhodná škodová udalosť, s ktorou je podľa poistných podmienok spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie s poistným krytím proti poškodeniu, zničeniu a odcudzeniu, násilnému poškodeniu – vandalizmu, v prípade osobitného poistenia aj batožiny a prípad úrazu s územnou platnosťou celej Európy (výnimkou sú štáty bývalého ZSSR).

ÚRAZOVÉ POISTENIE
Poistenie sa vzťahuje na úrazy pri uvádzaní motora do chodu bezprostredne pred začatím jazdy, pri nastupovaní alebo vystupovaní z motorového vozidla, pri nakladaní a vykladaní dopravovaných vecí, za jazdy motorového vozidla alebo pri jeho havárii, pri krátkodobých prerušeniach jazdy a pri odstraňovaní bežných porúch motorového vozidla. Osoby, ktoré nemajú trvalé bydlisko v Slovenskej republike sú poistené len pre prípad smrti úrazom.

Feedback

Opýtajte sa nás na akúkoľvek otázku na ktorú neviete nájsť odpoveď, Ask Avis.

Opýtajte sa teraz

Ak máte akúkoľvek pripomienku, skúsenosť s nami, s AVISom, či pozitívnu alebo negatívnu, napíšte na Tell Avis

Povedzte nám

Ask Avis

Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť

Tell Avis

Pozitívna    Negatívna    Neutrálna   
Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť
Táto stránka využíva cookies, aby sme mohli pre Vás zabezpečiť najlepšiu skúsenosť, ktorú môžeme ponúknuť. Pre využitie všetkých funkcionalít musíte mať cookies povolené. (Cookies máte povolené.)