Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Informácie poskytované formou tohto dokumentu v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) slúžia na zabezpečenie poskytnutia informácií pre dotknuté fyzické osoby v zmysle čl. 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov ako aj poučenia týchto osôb o ich zákonných právach a o spôsobe a rozsahu nakladania s ich osobnými údajmi.

 

Prevádzkovateľ: spoločnosť United Lease Group, s. r. o., Ivánska cesta 43, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 35 850 515, registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 28054/B (ďalej len „Prenajímateľ“).

 

Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v rámci zmluvného vzťahu s Prenajímateľom; na účely tejto informácie je to predovšetkým:

 • zmluvný partner Prenajímateľa (nájomca), ktorý je fyzickou osobou,
 • fyzická osoba konajúca v mene nájomcu (štatutári, splnomocnené osoby),
 • zamestnanci nájomcu, ktorých osobné údaje nájomca poskytuje Prenajímateľovi v súvislosti so zmluvným vzťahom,
 • ďalšie fyzické osoby určené, splnomocnené alebo poverené nájomcom a pod.

(ďalej len „Dotknutá osoba“).

 

ÚČEL a Právny základ spracúvania osobných údajov

 

V rámci zmluvných vzťahov s nájomcami Prenajímateľ spracúva osobné údaje najmä na účely:

 • jednoznačnej identifikácie Dotknutej osoby,
 • posúdenia schopnosti nájomcu splácať svoje záväzky,
 • zavádzania a plnenia predzmluvných a zmluvných vzťahov,
 • plnenia povinností vyplývajúcich Prenajímateľovi z uzatvorených zmluvných vzťahov,
 • zabezpečenia, evidencie a správy palivových kariet,
 • monitorovania zákazníckych liniek Prenajímateľa,
 • riešenia reklamácií, podnetov a sťažností,
 • riešenia škôd a poistných udalostí,
 • vymáhania vzniknutých pohľadávok a uplatňovania si právnych nárokov Prenajímateľa,
 • obchodno-marketingovej komunikácie Prenajímateľa a v rámci prieskumov spokojnosti Prenajímateľa,
 • vypracovávania interných analýz a štatistík Prenajímateľa,
 • vybavovania bežnej korešpondencie v podmienkach Prenajímateľa,
 • zabezpečenia uplatňovania práv Dotknutej osoby v podmienkach Prenajímateľa,
 • ochrany a domáhania sa práv Prenajímateľa, nájomcu alebo tretej strany prostredníctvom využívania GPS monitoringu,
 • nevyhnutného uchovávania resp. archivácie vytvorenej dokumentácie a záznamov,
 • plnenia ostatných povinností vyplývajúcich Prenajímateľovi zo zmluvných záväzkov a z osobitných právnych predpisov.

 

spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy

 

Prenajímateľ v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov spracúva osobné údaje predovšetkým na účely:

 • jednoznačnej identifikácie Dotknutej osoby, v rozsahu nevyhnutnom na konkrétny účel (napr. v rámci predzmluvného vzťahu a uzatvorenia zmluvy, preberacieho konania, konania v mene nájomcu).
 • Prenajímateľ môže v rámci identifikácie Dotknutej osoby od nej žiadať o preukázanie pravdivosti poskytnutých osobných údajov prostredníctvom predloženia jedného alebo viacerých dokladov totožnosti, prípadne predloženia resp. vyhotovenia kópie týchto dokladov.
 • zavádzania predzmluvných vzťahov s Dotknutými osobami (rokovanie o zmluve, spracovanie cenových ponúk a ďalšie činnosti nevyhnutné na uzatvorenie zmluvného vzťahu), vrátane posudzovania schopnosti nájomcu splácať svoje záväzky (hodnotenie bonity nájomcu, platobná disciplína, schopnosť plniť svoje záväzky a zákonné povinnosti a pod.),
 • plnenia zmluvných vzťahov, pričom Dotknutá osoba je nájomcom alebo vystupuje v mene nájomcu, prípadne bola poverená konať v súvislosti s plnením zmluvy, alebo sú jej osobné údaje poskytované nájomcom (plnenie predmetu zmluvy, poskytnutie služby a vykonávanie s tým súvisiacich činností, vystavovanie potvrdení o oprávnenosti viesť motorové vozidlo, vedenie zákazníckeho účtu v rámci zmluvne dohodnutých služieb), vystavovanie faktúr a evidencia platieb za poskytované služby a pod..
 • zaznamenávania hovorov na zákazníckej linke a to na základe predchádzajúceho oznámenia o začatí nahrávania hovoru. Záznam je vyhotovovaný ako dôkaz o vzájomne odsúhlasených zmluvných ustanoveniach a obchodných podmienkach, prípadne iných okolností súvisiacich s predzmluvným a zmluvným vzťahom. V rámci monitorovaného rozhovoru sú zaznamenávané osobné údaje, ktoré Dotknutá osoba poskytne (spravidla identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o zmluve), hlasový prejav Dotknutej osoby (bez vyhodnocovania biometrických znakov hlasu Dotknutej osoby) ako aj osobnostné prejavy Dotknutej osoby. Hovory sú uchovávané počas lehoty nevyhnutnej na dosiahnutie účelu spracúvania údajov zo zaznamenaných hovorov (viď lehoty uchovávania vyššie).
 • vymáhania pohľadávok, riešenia reklamácií, podnetov a sťažností v rámci zmluvného vzťahu a na základe legitímneho účelu aj po skončení zmluvného vzťahu,
 • vybavovania bežnej korešpondencie v podmienkach Prenajímateľa.

 

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetnej zmluvy alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade, ak Dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, môže to mať za následok neuzatvorenie zmluvného vzťahu alebo to môže mať dopad na plnenie predmetu zmluvy.

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy, uplatnenie právnych nárokov v primeranej lehote a v rozsahu účtovných dokladov sú uchovávané 10 rokov.

V prípade zrušenia zákazníckeho účtu (ak je súčasťou zmluvne dohodnutej služby) je spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby za účelom vedenia účtu bezodkladne ukončené, ak neslúži ako podklad na uplatnenie právnych nárokov Prenajímateľa.

špecifické spracovateľské činnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu s nájomcom

 

Na základe dohody Prenajímateľa a nájomcu môžu byť rámci zmluvných vzťahov spracúvané osobné údaje Dotknutých osôb aj na účely:

 • zabezpečenia, evidencie a správy palivových kariet, ktoré sú na základe žiadosti Prenajímateľa a po dohode s nájomcom vydávané treťou stranou, prevádzkovateľom príslušnej siete čerpacích staníc, alebo poskytovateľom služby. V rámci predmetného spracúvania sú spracúvané predovšetkým údaje o nájomcovi, údaje o predmete zmluvy, údaje o karte, transakčné údaje (obraty) a ak o to nájomca požiada aj meno Dotknutej osoby, ktorej bola karta pridelená. 
 • ochrany a domáhania sa práv nájomcu prostredníctvom GPS monitoringu predmetu nájmu (dopravného prostriedku) GPS modulom umiestneným v tomto prostriedku, ak takúto službu nájomca požaduje. Na základe požiadavky nájomcu je GPS monitoring vykonávaný za účelom evidencie najazdených km a trás jednotlivých jázd (kniha jázd), slúžiacich k uplatneniu výdavkov na spotrebované pohonné látky nájomcu a pod.. GPS monitoring zabezpečuje Prenajímateľ pre nájomcu prostredníctvom tretej strany, s ktorou má za týmto účelom uzatvorený zmluvný vzťah. Nájomca má za týmto účelom prideľované užívateľské prístupy na využívanie predmetnej služby GPS monitoringu.
 • organizácie, zaistenia servisu, opráv a pneumanažmentu, v rámci ktorých sú nájomcovi oznamované miesta a termíny poskytnutia služby.
 • zabezpečenia povinných odvodov, poplatkov a daní: napr. cestná daň, koncesionársky poplatok, diaľničná známka v rámci ktorých však spravidla nedochádza k spracúvaniu osobných údajov Dotknutých osôb.

Osobné údaje sú za týmto účelom uchovávané počas trvania zmluvného vzťahu s nájomcom a uplatňovania právnych nárokov Prenajímateľa, nájomcu, prípadne tretej strany (napr. vydavateľa kariet, osoby, ktorej bola spôsobená škoda a pod., súdov a orgánov činných v trestnom konaní) v primeranej lehote konkrétneho legitímneho účelu.

 

spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti

 

Prenajímateľ v rámci zákonnej povinnosti spracúva osobné údaje na účely zabezpečenia uplatňovania práv Dotknutých osôb a vedenia príslušnej evidencie, ktorú je Prenajímateľ povinný viesť v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Dotknutá osoba je povinná svoje osobné údaje poskytnúť, predovšetkým v rozsahu údajov nevyhnutných na jej identifikáciu v systémoch Prenajímateľa a kontaktných údajov na účely jej informovania o vybavení. Osobné údaje sú za týmto účelom uchovávané minimálne po dobu 5 rokov.

 

spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby

 

Prenajímateľ môže spracúvať osobné údaje na základe udeleného osobitného súhlasu Dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, t.j. Dotknutá osoba nie je povinná Prenajímateľovi súhlas poskytnúť. Ak Dotknutá osoba neposkytne súhlas na spracúvanie osobných údajov na konkrétny účel, nebude Prenajímateľ osobné údaje Dotknutej osoby spracúvať za účelom uvedeným v súhlase.

 

spracúvanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov

 

Prenajímateľ v rámci svojho oprávneného záujmu spracúva osobné údaje predovšetkým na účely:

 • vybavovania bežnej korešpondencie s Dotknutými osobami, ktorá sa netýka vyššie uvedených účelov spracúvania. Bežná korešpondencia sa uchováva najviac po dobu 5 rokov.
 • riešenia škôd a poistných udalostí, z dôvodu ochrany právom chránených záujmov Prenajímateľa, nájomcu alebo tretej strany; súvisiaca dokumentácia sa uchováva 5 rokov od jej vyhotovenia, pokiaľ vytvorené dokumenty majú povahu účtovných dokladov sú Prenajímateľom uchovávané po dobu 10 rokov.
 • ochrany a domáhania sa práv Prenajímateľa prostredníctvom GPS monitoringu predmetu nájmu (dopravného prostriedku), GPS modulom umiestneným v tomto prostriedku. Monitorovanie je vykonávané za účelom ochrany práv a oprávnených záujmov Prenajímateľa a to predovšetkým za účelom ochrany majetku a finančných záujmov Prenajímateľa a/alebo tretej strany. Prenajímateľ spracúva lokalizačné údaje z GPS monitoringu aj na účely ochrany právom chránených záujmov Prenajímateľa predovšetkým súvisiacich s monitorovaním dodržiavania dohodnutých zmluvných podmienok s nájomcom a ochrany vlastného majetku. Služby GPS monitoringu sú vykonávané treťou stranou, s ktorou Prenajímateľ za týmto účelom uzatvoril zmluvný vzťah.
 • obchodno-marketingovej komunikácie, ak vie Prenajímateľ preukázať vzťah s Dotknutou osobou. V rámci predmetne komunikácie budú Dotknutej osobe poskytované obchodno-marketingové informácie, ktoré súvisia alebo by mohli súvisieť s tovarom a/alebo službou, ktorú si už Dotknutá osoba od Prenajímateľa získala alebo zakúpila. Osobné údaje sú za týmto účelom následne spracúvané do doby, pokiaľ Dotknutá osoba obchodno-marketingovú komunikáciu neodmietne.
 • vypracovávania interných analýz a štatistík Prenajímateľa, ktoré zväčša tvoria anonymizované údaje, ktoré nie sú osobnými údajmi Dotknutej osoby.
 • nevyhnutného uchovávania resp. archivácie vytvorenej dokumentácie a záznamov, pričom Prenajímateľ stanovuje lehoty predovšetkým v zmysle lehôt určených osobitnými právnymi predpismi alebo sú stanovené lehoty uchovávania nevyhnutné na uplatňovanie právnych nárokov a právom chránených záujmov Prenajímateľa, nájomcu alebo tretej strany.

Osobné údaje sú za týmto účelom uchovávané počas trvania zmluvného vzťahu s nájomcom a uplatňovania právnych nárokov Prenajímateľa, nájomcu, prípadne tretej strany (napr. osoby, ktorej bola spôsobená škoda, súdov a orgánov činných v trestnom konaní) v primeranej lehote konkrétneho legitímneho účelu.

 

príjemcovia, ktorým sú osobné údaje poskytované

 

Prenajímateľ poskytuje osobné údaje Dotknutej osoby len na základe zákonnej povinnosti, na základe zmluvnej požiadavky súvisiacej predovšetkým so zabezpečením plnenia predmetu zmluvy a poskytovania služieb, na základe súhlasu Dotknutej osoby alebo na základe jej žiadosti, prípadne v rámci oprávnených záujmov Prenajímateľa, nájomcu alebo tretej strany. Jedná sa najmä o týchto príjemcov:

 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti alebo v prípade domáhania sa právnych nárokov, alebo oprávnených záujmov Prenajímateľa, nájomcu alebo tretej strany,
 • príslušné poisťovne, v rámci hlásenia a riešenia škodových a poistných udalostí,
 • poskytovatelia asistenčných služieb na účely poskytnutia požadovanej asistencie,
 • subjekty poskytujúce poštové služby v zmysle osobitného zákona,
 • audítori, advokáti, notári a exekútori pri výkone činností podľa osobitného zákona,
 • poskytovatelia platobných služieb a bankám (na účely platobného styku),
 • vydavatelia palivových kariet a prevádzkovatelia GPS monitoringu, ak je služba dohodnutá s nájomcom,
 • a ďalšie tretie strany, ktorým je Prenajímateľ povinný údaje poskytnúť na základe osobitného právneho predpisu alebo zmluvných záväzkov.
 • zmluvne poverení sprostredkovatelia najmä: United Automotive Group, s. r. o. IČO: 50202511; United Finance Group, s. r. o. IČO: 44560486. Informácie o aktuálnych sprostredkovateľoch je možné získať prostredníctvom elektronickou formou (e-mailom) na základe požiadavky zaslanej na emailovú adresu lease@avislease.sk .

 

poskytovanie osobných údajov inej fyzickej osoby

 

Dotknutá osoba je oprávnená poskytnúť údaje o inej osobe len ak na to disponuje primeraným právnym základom v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a/alebo Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba je na základe požiadavky Prenajímateľa povinná do 5 pracovných dní vedieť Prenajímateľovi predložiť dôkaz o oprávnenosti poskytnutia osobných údajov inej fyzickej osoby.

Ak Dotknutá osoba poskytuje Prenajímateľovi osobné údaje o inej fyzickej osobe na základe jej súhlasu, je osobné údaje tejto osoby oprávnená Prenajímateľovi poskytnúť len spolu s preukázateľným súhlasom s poskytnutím týchto osobných údajov.

Ak Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje inej fyzickej osoby Prenajímateľovi, je povinná tejto osobe poskytnúť v mene Prenajímateľa informácie v rozsahu čl. 14 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a preukázateľne ju oboznámiť s obsahom tejto informácie.

 

práva DOTKNUTEJ osoby pri spracúvaní jej osobných údajov

 

Dotknutá osoba má právo:

 • na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;
 • získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;
 • požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;
 • namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou;
 • požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;
 • dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi;
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas Dotknutá osoba udelila;
 • požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto Prenajímateľom spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu Prenajímateľa;
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava;
 • podať žiadosť alebo sťažnosť Prenajímateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť si svoje práva, môže tak vykonať:

- písomne na adrese: United Lease Group, s. r. o., Ivánska cesta 43, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, Slovenská republika,

- elektronicky na adrese: lease@avislease.sk .

-  telefonicky: +421 2 2030 2100

Verzia informácie platná ku dňu 25. mája 2018

Feedback

Opýtajte sa nás na akúkoľvek otázku na ktorú neviete nájsť odpoveď, Ask Avis.

Opýtajte sa teraz

Ak máte akúkoľvek pripomienku, skúsenosť s nami, s AVISom, či pozitívnu alebo negatívnu, napíšte na Tell Avis

Povedzte nám

Ask Avis

Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť

Tell Avis

Pozitívna    Negatívna    Neutrálna   
Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť

Táto webová stránka používa cookies

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

OK

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: avislease.sk www.avislease.sk